Program Rotacyjny Empatia

Program Empatia

Program “Empatia” skierowany jest do Członków NSZZP Biedronka przy JMP S.A. Program “Empatia” jest programem rotacyjnym, w którym co roku proponowany jest nowy projekt wspierający naszych Członków oraz ich rodziny. Zaleta tego programu to zmienność projektów wspierających, które co jakiś czas mogą się powtórzyć.

Świadczenia finansowe wypłacane przez Związek Zawodowy- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)Przepis art. 21 ust. 1 powołanej ustawy wskazuje przychody, które są wolne od podatku dochodowego, tj: pkt 9: „jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych”. pkt 26: zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł”. pkt 9a:„zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł”. pkt 67: „wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi”.

Wszystkie należne świadczenia finansowe za poprzedni rok realizowane są do 31 stycznia

Tegoroczny Program: Program “Wnuczek”

Załączona Klauzula informacyjna NSZZP Pracowników JMP S.A. jest integralną częścią tego programu i stanowi załącznik niezbędny do otrzymania świadczenia.

klauzula

Dokumenty:

Załącznik nr 1 do Uchwały 7 Empatia
Uchwała 7-2016r. Prorgam “Empatia”
Uchwała 8 2017 proporcjonalność świadczeń
Ostatni pasek płacowy