1. Zabezpieczenie antywirusowe w sklepach i DC
2. Specjalista ds. utrzymania czystości w sklepie
3. Podwyżki w 2020 dla pracowników sklepów oraz DC
4. Badania opinii pracowników 2019
5. Zwiększenie pogotowia kasowego do 600 zł
6. Możliwość rejestracji czasu pracy w kolektorze
7. Zegar na Sali sprzedaży
8. Regały mobilne dla sklepów / problemy z realizacją zamówień wyposażenia
9. Problem gryzoni w sklepach

Jarek Lewiński

 1. Widełki wynagrodzeń na progach stażowych
 2. Duży zapas w sklepach n/f oraz in out
 3. Ewidencjonowanie przez KS delegacji pracowników
 4. Długi okres oczekiwania na usunięcie usterek technicznych w sklepach
 5. Połączenie platform informacyjnych „Dla nas w JM” oraz „Openbenefit”
 6. Broszura socjalna dla pracowników

1. Podwyżki w 2019
2. Ochrona dla sklepów ze zdarzeniami o dużym stopniu ryzyka dla bezpieczeństwa pracowników
3. Promocje, zbyt duża intensywność, alokacje in out, brak miejsca na koszach i szczytach regałowych.
4. Zakres prac firm sprzątających, dodatkowe zlecenia
5. Zastępstwa absencyjne w sklepach
6. Muzyka puszczana w sklepach
7. Słaba jakość sygnału WiFi w sklepach
8. Wyposażenie marketingowe dla sklepów
9. Serwis chłodnictwa

Jarek Lewiński

1. Jasne i przejrzyste kryteria przyznawania nagród specjalnych i podwyżek dla wszystkich pracowników
2. Zatrudnienie pracownika do prac porządkowych poza przyznane etaty
3. Informacja dla pracowników o możliwości załatwiania spraw kadrowo-personalnych drogą mailową ( Raport Handlowy, Raport Informacyjny, plakat)
4. Problem funkcjonalności kolektora w systemie SAP
5. Prywatna praktyka lekarska dla wszystkich pracowników nie tylko dla KS
6. Jasne kryteria obciążenia użytkowników samochodów służbowych kosztami napraw uszkodzeń komunikacyjnych bez sprawcy a pojazd posiada AC
7. Bieżące usuwanie usterek stwierdzonych podczas audytów Johnson Diversey oraz nie przyznawanie ujemnych punktów za usterki zgłoszone a nie usunięte z winy firmy
8. Zmiana grupy wynagrodzeń dla sklepu w Łochowie B2527
9. Zastępstwa absencyjne typu L4, UW etc.
10. Odblokowanie komunikacji mailowej pomiędzy SOM PSM w regionie
11. Zmiana telefonów w sklepach
12. Ilość etykiet do jednorazowej zmiany

Jarosław Lewiński

1. Podwyżki w 2019r.
2. Nagroda jubileuszowa dla 25 latków
3. Braki indeksów na ofertę dnia
4. Brak części do montażu materiałów marketingowych
5. Uwagi do lay out/ nieczytelny wydruk
6. MRP-uwagi
7. Ceny kolektor-różne formaty
8. Ograniczenie inwentaryzacji cząstkowych dziennych w pt/sob
9. Karta Medicover dla Seniora

Jarek Lewiński

1. Podwyżki w 2019r
2. Zmiana systemu premiowego w sklepach
3. Zwiększenie zatrudnienia
4. Wprowadzenie pracownika porządkowego
5. Wsparcie sklepów firmami sprzątającymi
6. Akcje promocyjne
7. Różnice we wpłatach utargów
8. Ujednolicenie pracy SOM/PSM
9. Wizerunek sklepów/Firmy

Jarosław Lewiński

Wyrokiem z dnia 2 października 2018r. Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny zasądził zadośćuczynienie na rzecz matki dziecka (Klientki kancelarii), a także zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę miesięczną na rzecz dziecka (Klienta kancelarii), a ponadto odpowiedzialność pozwanego Szpitala i Ubezpieczyciela na przyszłość za skutki zdarzenia, tj. nieprawidłowego przeprowadzenia porodu w wyniku którego doszło do porażenia u dziecka prawego splotu barkowego typu Erba.

Powódka zgłosiła się do Szpitala z rozpoczętą akcja porodową w celu zakończenia ciąży za pomocą cięcia cesarskiego

Lekarz, pomimo przedłożenia stosownego skierowania, zakwalifikował powódkę do porodu siłami natury.

Małoletni powód, na skutek porodu, doznał dystocji barkowej z następowym porażeniem splotu barkowego, który można było przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności i postępowaniu zgodnemu z aktualną wiedzą medyczną, gdyż u powódki wystąpiły liczne czynniki ryzyka dystocji barkowej, których normlanym i przewidywalnym następstwem była dystocja barkowa z uszkodzeniem splotu barkowego u małoletniego powoda.

Z przeprowadzonego materiału dowodowego w postaci opinii biegłego z zakresu ginekologii i położnictwa oraz opinii uzupełniającej wynika m.in., iż jedyną możliwością niewystąpienia skutku było zakończenie ciąży u matki powoda za pomocą cięcia cesarskiego. Sposób udzielenia pomocy ręcznej zwiększył natomiast z dużym prawdopodobieństwem ryzyko porażenia splotu barkowego. Wobec powyższego, Sąd nie miał wątpliwości, iż istnieje związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem personelu medycznego w postaci niedołożenia należytej staranności oraz postępowania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną, a wystąpieniem skutku w postaci uszkodzenia splotu barkowego u małoletniego powoda.

Na skutek niewłaściwie przeprowadzonego porodu w wyniku którego u powoda doszło do porażenia Erba splotu barkowego, koniecznym było wykonanie u małoletniego zabiegu na nerwach obwodowych w znieczuleniu ogólnym oraz przeprowadzanie do chwili obecnej rehabilitacji ruchowej.

W związku z powyższym Matka powoda doznała problemów z laktacją.

Tym samym naruszone zostało m.in. jej dobro osobiste w postaci możliwości naturalnego karmienia małoletniego powoda i zbudowania z nim silnej więzi emocjonalnej.

Co istotne w związku z niewłaściwie przeprowadzonym porodem małoletni powód będzie wymagał rehabilitacji co najmniej do 18 roku życia.

Wskazać również należy, że biegły z zakresu ortopedii i traumatologii ustalił długotrwały uszczerbek na zdrowiu powoda na 15 %.

Ustaliwszy powyższe, Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny zasądził od pozwanych na rzecz matki małoletniego powoda kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 29 stycznia 2015r.

Natomiast na rzecz małoletniego powoda Sąd zsądził od pozwanych kwotę 125.623 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote) z ustawowymi odsetkami od dnia 29 stycznia 2015r., a także zasądził od pozwanych kwotę 1.760 zł (tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych) miesięcznie tytułem renty poczynając od dnia 15 maja 2015r..

Co istotne Sąd ustalił odpowiedzialność pozwanych in solidum na przyszłość.

Wyrok nie jest prawomocny.

Powódkę i małoletniego powoda reprezentowała w postepowaniu przedsądowym i sądowym adw. Marzena Kopij z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Kopij, Zubrzycki i Wspólnicy s.c., ul. Tęczowa 80/2B, 53-603 Wrocław.

Powódka uzyskała wsparcie finansowe i prawne od związku zawodowego, do którego należy, tj. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. – „BIEDRONKA” z siedzibą w Kostrzynie, w ramach m.in. posiadanego programu – Zielony Parasol.

1. Podwyżki w 2018r
2. Zatrudnienie w sklepach w okresie przedświątecznym
3. Powrót z pracy w godzinach nocnych
4. Pracowniczy Program Kapitałowy
5. Zapas n/f oraz in out w sklepach
6. Wsparcie sklepów osobami do sprzątania
7. Realizacja zgłoszeń do CC
8. Drugi kolektor dla sklepów
9. Karta flotowa do samochodów zastępczych
10.Akcja „Nasze dzieciaki dostają Słodziaki”
11. Bonus dla Pracownika miesiąca

 1. Etaty,uzyskiwanie zgód na zatrudnienie, pisanie wniosków aby móc uzupełnić braki kadrowe
 2. Urlopy 14 dniowe w sezonie letnim. Propozycja wsparcie sklepów w sezonie wakacyjnym pracownikami tymczasowymi w ilości proporcjonalnej do absencji urlopowej
 3. Wykorzystanie NSWP/tablica zadań do zwiększenia ilości FTE – godzin na sklep adekwatnych do potrzeb
 4. Rozliczanie nadgodzin / wyjaśnienia do każdej minutówki – prowadzi do patologii i fałszowania czasu pracy
 5. Brak premii w sklepach
 6. Tajemniczy Klient – zmienić na status kontroli cyklicznej  tak jak JD, kontrola wewnętrzna
 7. Problemy z uzyskaniem informacji / zaświadczeń o zarobkach itp.
 8. Dostępność infolinii dla pracowników – CUW Kadry / Sprawy socjalne
 9. Zaświadczenia o zarobkach – osobny kanał z nadanym priorytetem ważności –  aby nie blokować infolinii Kadrowej. Poprawa efektywności wystawiania zaświadczeń dla pracowników
 10. Osoba sprzątająca na każdym sklepie jako dodatkowa osoba. Osobny rodzaj umowy
 11. Nowe stanowiska na sklepie – zakres szkolenia, obowiązków
 12. Polityka zarządzania zapasem NF i In-outami = puste magazyny
 13. Alokacje dobrane do potencjału sklepu i do powierzchni sklepu
 14. Firmy zewnętrzne mycie sklepu – łącznie z chłodnią. Minimum 2 razy w roku
 15. Sposób zarządzania – ilość raportów kontrolnych – pozbawienie udziału KS, SOM w decyzyjności – w zarządzaniu

1. Podwyżki, premie, dodatki stażowe, dodatki absencyjne dla Z-KS i KS.
Widełki stażowe dla pracowników – 5lat, 10 lat, 15, 20 lat stażu pracy
2. Premia dla SOM/PSM za otwarcie sklepu nowego lub po remoncie
3. Prośba o prezentacje w temacie: w jaki sposób ustalany jest budżet dla
regionów, okręgów, rejonów , sklepów
4. Budżet adekwatny do możliwości sklepu. Możliwość uzyskania premii od
95% realizacji budżetu lub 80% sklepów z najlepszą realizacją dostaje
premie ( w danym Regionie )
5. Długi okres rozliczania inwentaryzacji, uzyskania zaświadczenia z CUW,
rozliczenia delegacji
6. Rozliczanie mandatów Sanepid, PIP, Inspekcja Handlowa itp.
7. Zarządzanie wymianą cen na sklepie – ilość, odpowiedzialność vs ilość
godzin na zmianie. ( elektroniczne ceny, ilość ceny – zmiany ( opis itp. –
tylko raz w tygodniu ). Usprawnić aby przy drukowaniu – kartki do
drukarki wkładać tylko raz danego koloru ( do jednego indeksu – wydruk
tylko 1 ceny mimo miksów ). Oznaczenie priorytetów cena w górę / cena
w dół.
8. 2 kolektory na sklep – ceny, raport 158,
9. 2 wózki elektryczne na sklep ( duży i mały )
10.Możliwość wydrukowania cen z magazynu ( drukarka połączona wifi z
kolektorem)
11.Wizyta tajemniczego klienta – protokół w dniu wizyty dostępny dla
sklepu