Zielony Parasol – Wyrok Sądu z dnia 2 października 2018

Wyrokiem z dnia 2 października 2018r. Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny zasądził zadośćuczynienie na rzecz matki dziecka (Klientki kancelarii), a także zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę miesięczną na rzecz dziecka (Klienta kancelarii), a ponadto odpowiedzialność pozwanego Szpitala i Ubezpieczyciela na przyszłość za skutki zdarzenia, tj. nieprawidłowego przeprowadzenia porodu w wyniku którego doszło do porażenia u dziecka prawego splotu barkowego typu Erba.

Powódka zgłosiła się do Szpitala z rozpoczętą akcja porodową w celu zakończenia ciąży za pomocą cięcia cesarskiego

Lekarz, pomimo przedłożenia stosownego skierowania, zakwalifikował powódkę do porodu siłami natury.

Małoletni powód, na skutek porodu, doznał dystocji barkowej z następowym porażeniem splotu barkowego, który można było przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności i postępowaniu zgodnemu z aktualną wiedzą medyczną, gdyż u powódki wystąpiły liczne czynniki ryzyka dystocji barkowej, których normlanym i przewidywalnym następstwem była dystocja barkowa z uszkodzeniem splotu barkowego u małoletniego powoda.

Z przeprowadzonego materiału dowodowego w postaci opinii biegłego z zakresu ginekologii i położnictwa oraz opinii uzupełniającej wynika m.in., iż jedyną możliwością niewystąpienia skutku było zakończenie ciąży u matki powoda za pomocą cięcia cesarskiego. Sposób udzielenia pomocy ręcznej zwiększył natomiast z dużym prawdopodobieństwem ryzyko porażenia splotu barkowego. Wobec powyższego, Sąd nie miał wątpliwości, iż istnieje związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem personelu medycznego w postaci niedołożenia należytej staranności oraz postępowania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną, a wystąpieniem skutku w postaci uszkodzenia splotu barkowego u małoletniego powoda.

Na skutek niewłaściwie przeprowadzonego porodu w wyniku którego u powoda doszło do porażenia Erba splotu barkowego, koniecznym było wykonanie u małoletniego zabiegu na nerwach obwodowych w znieczuleniu ogólnym oraz przeprowadzanie do chwili obecnej rehabilitacji ruchowej.

W związku z powyższym Matka powoda doznała problemów z laktacją.

Tym samym naruszone zostało m.in. jej dobro osobiste w postaci możliwości naturalnego karmienia małoletniego powoda i zbudowania z nim silnej więzi emocjonalnej.

Co istotne w związku z niewłaściwie przeprowadzonym porodem małoletni powód będzie wymagał rehabilitacji co najmniej do 18 roku życia.

Wskazać również należy, że biegły z zakresu ortopedii i traumatologii ustalił długotrwały uszczerbek na zdrowiu powoda na 15 %.

Ustaliwszy powyższe, Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny zasądził od pozwanych na rzecz matki małoletniego powoda kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 29 stycznia 2015r.

Natomiast na rzecz małoletniego powoda Sąd zsądził od pozwanych kwotę 125.623 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote) z ustawowymi odsetkami od dnia 29 stycznia 2015r., a także zasądził od pozwanych kwotę 1.760 zł (tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych) miesięcznie tytułem renty poczynając od dnia 15 maja 2015r..

Co istotne Sąd ustalił odpowiedzialność pozwanych in solidum na przyszłość.

Wyrok nie jest prawomocny.

Powódkę i małoletniego powoda reprezentowała w postepowaniu przedsądowym i sądowym adw. Marzena Kopij z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Kopij, Zubrzycki i Wspólnicy s.c., ul. Tęczowa 80/2B, 53-603 Wrocław.

Powódka uzyskała wsparcie finansowe i prawne od związku zawodowego, do którego należy, tj. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. – „BIEDRONKA” z siedzibą w Kostrzynie, w ramach m.in. posiadanego programu – Zielony Parasol.