Program Barka

Program Barka

Program “Barka” skierowany jest do Członków NSZZP Biedronka przy JMP S.A. . Członek Związku może złożyć Wniosek najpóźniej w okresie 3 miesięcy liczonym od dnia rozwiązania stosunku pracy, z wyjątkiem Członków którzy złożyli oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub z którymi pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Program ma na celu wsparcie członków którzy w trakcie okresu wypowiedzenia rozpoczęli kurs lub szkolenie przekwalifikowujące.

Świadczenia finansowe wypłacane przez Związek Zawodowy- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)

Przepis art. 21 ust. 1 powołanej ustawy wskazuje przychody, które są wolne od podatku dochodowego, tj: pkt 9: „jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych”. pkt 26: zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł”. pkt 9a: „zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł”. pkt 67: „wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi”.

Załączona Klauzula informacyjna NSZZP Pracowników JMP S.A. jest integralną częścią tego programu i stanowi załącznik niezbędny do otrzymania świadczenia.

klauzula

Wszystkie należne świadczenia finansowe za poprzedni rok realizowane są do 31 stycznia

Dokumenty:

Załącznik nr 1-2015 do Uchwały przekwalifikowanie lub przeszkolenie zawodowe-Barka
UCHWAŁA NR 1/2015 – Barka
UCHWAŁA NR 6/2015 – Barka
UCHWAŁA NR 8/2017 proporcjonalność świadczeń
Ostatni pasek płacowy